Privacyverklaring

Fauna Hengelsport geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld, waarbij we de huidige wet- en regelgeving in acht nemen. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Wij verzamelen persoonsgegevens via de winkel, website en klantenpassen. Fauna Hengelsport is dan ook verantwoordelijk voor een correcte en veilige verwerking van uw persoonsgegevens.

De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 16/05/2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Fauna Hengelsport behoudt zich het recht voor de privacyverklaring tussentijds aan te passen. De laatste versie vindt u altijd op deze pagina van onze website.

Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Hieronder kan u lezen met welke reden wij u gegevens verzamelen, op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Het leveren van uw bestelling

Wanneer u via de website een bestelling plaatst of in de winkel een artikel bestelt, hebben wij uw gegevens nodig om uw bestelling te kunnen afleveren of u op de hoogte te stellen wanneer uw bestelling is binnengekomen. Hiervoor hebben wij uw naam, adres, e-mailadres, en eventueel telefoonnummer nodig. Uw betaalgegevens zoals uw rekeningnummer worden niet door ons opgeslagen, de betalingen worden verzorgd door partijen zoals een betaalprovider en/of uw eigen bank- of creditcardinstelling, welke hierin hun eigen verantwoordelijkheid hebben.

Mijn account

Om een bestelling op onze website te kunnen plaatsen, is het nodig om een account aan te maken. Hiervoor hebben we uw naam, adres en e-mailadres nodig. Zo kunnen we u op de hoogte houden van uw bestelling en hoeft u bij een volgende bestelling niet opnieuw uw gegevens in te vullen.

Klantenservice

U kunt telefonisch of via e-mail contact opnemen met onze winkel. Om uw vraag of klacht zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden maken we gebruik van uw gegevens. Ook kunnen we vragen om uw telefoonnummer zodat wij u op een later moment kunnen informeren over uw vraag.

Klantenpas

In onze winkel kunt u een klantenpas aanvragen. Hiervoor hebben wij uw naam, adres en klantenpasnummer nodig, zodat wij de pas op uw naam kunnen zetten. Met een klantenpas spaart u voor extra korting in onze winkel.

Beveiliging

Onze winkels zijn beveiligd met camera’s om onze klanten, werknemers en eigendommen te beschermen. Bij het betreden van de winkel wordt u gewezen op de aanwezigheid van deze beveiligingscamera’s. De camerabeelden worden maximaal 14 dagen bewaard, tenzij er aanleiding is de beelden langer te bewaren.

Webwinkelsoftware

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van LightspeedHQ. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. LightspeedHQ heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. LightspeedHQ is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. LightspeedHQ maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen.

Webhosting

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Troublefree verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Troublefree heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Troublefree is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

E-mail en mailinglijsten

Onze website maakt gebruik van Your Mailing List Provider, een derde partij die het e-mailverkeer afkomstig van onze website en het verzenden van eventuele nieuwsbrieven afhandelt. Alle nieuwsbrieven die u van ons ontvangt worden verzonden via de servers van Your Mailing List Provider. Your Mailing List Provider zal uw emailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. Als u hier op klikt zal u geen e-mail meer van onze website ontvangen. Dit kan de functionaliteit van onze website ernstig verminderen! Uw persoonsgegevens worden door Your Mailing List Provider beveiligd opgeslagen. Your Mailing List Provider maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of emails worden geopend en gelezen. Your Mailing List Provider behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Payment processors

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Buckaroo.  Buckaroo verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Buckaroo heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Buckaroo behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Buckaroo deelt in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en informatie met betrekking tot uw financiële positie met kredietbeoordelaars. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Buckaroo's dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Buckaroo bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Beoordelingen

Wij verzamelen reviews via het platform van Feedback Company. Als u een review achterlaat via Feedback Company dan bent u verplicht om uw naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. Feedback Company deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. Feedback Company publiceert uw naam en woonplaats eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan Feedback Company contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres en informatie met betrekking tot uw order met Feedback Company. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. Feedback Company heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Feedback Company behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan Feedback Company toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor Feedback Company derden inschakelt.

Verzenden en logistiek

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van MyParcel en GLS voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met MyParcel en GLS delen. MyParcel en GLS gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat MyParcel en GLS onderaannemers inschakelt, stelt MyParcel en GLS uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Beveiliging en opslag van uw gegevens

Uiteraard zijn uw gegevens veilig bij ons. Bij de uitvoering van onze diensten maken wij soms gebruik van derde partijen, bijvoorbeeld een marketing- en communicatiebureau. Derde partijen krijgen uitsluitend toegang tot uw gegevens wanneer zij deze gegevens nodig hebben bij de uitvoering van hun dienst. Fauna Hengelsport blijft altijd eindverantwoordelijk voor de beveiliging van uw persoonlijke gegevens.

De gegevens die u online bij ons achterlaat, bijvoorbeeld wanneer u een account aanmaakt of een bestelling plaatst, worden beschermd door een beveiligde SSL-verbinding op onze website. Wij bewaren uw gegevens in ons kassasysteem en in een beveiligde database.

Uw gegevens worden zo lang bewaard als nodig is voor de dienstverlening en/of zo lang als wettelijk geëist wordt.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Fauna Hengelsport op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u klant van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw klantprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking richten aan onze winkel (zie contactgegevens onderaan). U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking richten aan onze winkel (zie contactgegevens onderaan). U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking richten aan onze winkel (zie contactgegevens onderaan). U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking richten aan onze winkel (zie contactgegevens onderaan).U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Fauna Hengelsport. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze winkel (zie contactgegevens onderaan).

Cookies

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij verzamelen informatie over uw surfgedrag en delen deze gegevens met Google. Google kan deze informatie in samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier uw bewegingen op het internet volgen. Google gebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties (Adwords) en overige Googlediensten en producten.

Cookies van derde partijen

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

Wijzigen en verwijderen van uw gegevens

Indien u de geregistreerde persoonsgegevens bij Fauna Hengelsport wilt wijzigen kunt u contact met ons opnemen. Indien u een webshopaccount heeft aangemaakt, heeft u toegang tot uw persoonsgegevens in de ‘Mijn Account’ omgeving op onze website en kunt u uw gegevens indien gewenst zelf aanpassen.

Op uw verzoek kunnen wij uw gegevens ook helemaal verwijderen. Na ontvangst van uw verzoek, worden uw gegevens zo snel mogelijk verwijderd, maar tenminste binnen 1 maand. U ontvangt van ons een bevestiging nadat uw gegevens definitief zijn verwijderd.

Contact

Bij vragen en onduidelijkheden m.b.t. tot uw privacy kunt u altijd contact met ons opnemen. Ook kunt u ons contacteren wanneer u wilt weten welke persoonsgegevens wij van u verzamelen of wanneer u uw gegevens wilt laten wijzigen of verwijderen.

Fauna Hengelsport

Oeverkruid 20

4941 VV Raamsdonksveer

+31 (0) 162 - 51 33 08

[email protected]